SAFFRON AND VANILLA COLLECTION

ดอกหญ้าฝรั่น หรือ saffron (Crocus Sativa Flower) ได้รับการยกย่องให้เป็น “ทองคำสีแดง” ด้วยความล้ำค่า ราคาสูง สืบเนื่องจากกระบวนการเก็บเกี่ยวที่อาศัยเวลา และลำดับขั้นตอนอันละเอียดอ่อน และยาวนาน

Share